fim.edu.al

Njoftime

Ditët e pushimit me rastin e festave të Nëntorit

Mbështetur në VKM 568, datë 06.10.2021 “Për miratimin e rregullave dhe kohëzgjatjen e punës dhe të pushimit, orët shtesë dhe kompensimin e tyre në institucionet e Administratës Shtetërore, institucionet e pavarura dhe njësitë e vetëqeverisjes vendore”, kreu IV, pika 3, njoftojmë se dita e martë më datë 30 Nëntor 2021 është ditë pushimi.

FIM ju uron festa të gëzuara!