In principio Industriae Conversio erat Motrum.

Programet

Bachelor

Fakulteti ofron programe Bachelor në:

Bachelor në Inxhinieri Mekanike

Programi i studimeve i ciklit të parë në fushën e inxhinierisë mekanike ofron njohuri bazë inxhinierike jo vetëm të shkencave të formimit të përgjithshëm, por edhe të formimit themelor në inxhinieri mekanike, teknologjinë e prodhimit dhe të menaxhimit te sistemeve te prodhimit.

Nga ana tjetër, ky program i jep mundësi të diplomuarit që të brumoset me të menduarit kritik në mënyrë që ai të mos shikojë vetëm aspektet e projektimit të ndërmarrjeve mekanike, por edhe ato të dimensionimit dhe të menaxhimit optimal të tyre.

Përsa i përket formimit në fushën e mirëfilltë të inxhinierisë mekanike i diplomuari fiton kompetenca në:

zbatimin e projekteve inxhinierike,
mirëmbajtjen dhe kontrollin e asistuar te sistemeve inxhinierike mekanike, projektim te asistuar, mekanik. etj.,
përdorimin e sistemeve operative, konceptimit dhe realizimit të e sistemeve mekanike të prodhimit

Plani mesimor BCH Inxhinieri Mekanike 2021-2022

Bachelor në Inxhinieri Ekonomike

Programi i studimit i nivelit të parë në inxhinieri ekonomike ofron formim të përgjithshëm dhe plotësues në fushën e inxhinierisë mekanike dhe ekonomike. Ai ka për qëllim të arrijë një formim të dyfishtë në këto fusha. Në dy vjetët e parë të studimit, studenti merr njohuri bazë teorike. Në vitin e tretë studentët marrin njohuritë e nevojshme teorike për të qenë të aftë për punë ndërdisiplinore dhe të orientuar nga puna në ekip. Ata njihen me parimet shkencore dhe inxhinierike thelbësore dhe zbulimin e tyre në teknologjitë e ndryshme të përdorura nga ndërmarrjet, njihen me variablat e kontekstit, funksionet dhe proceset themelore në mjedisin e ndermarrjeve dhe ne mjedisin industrial.

Nga ana tjetër, ky program i jep mundësi të diplomuarit që të zhvillojë të menduarit kritik në mënyrë që ai të kombinojë aftësitë teknike të zgjidhjes së problemeve inxhinierike me aftësitë e biznesit, të vlerësojnë kostot dhe investimet e ndërmarrjes dhe në vecanti dimensionin ekonomiko-menaxherial të riorganizimit të proceseve të biznesit dhe të dinë të planifikojnë një projekt; të kontrollojnë e monitorojnë shkallën e avancimit të aktiviteteve të tij.

Inxhinieri Ekonomik është në gjendje të marrë vendime strategjike dhe të zgjidhë probleme operacionale në kontekste komplekse ku variablat organizative dhe menaxheriale janë të ndërlidhura në mënyrë dinamike me variablat ekonomiko, financiare, mjedisore, institucionale dhe sociale.

Plani mesimor BCH Inxhinieri Ekonomike 2021-2022

Bachelor në Inxhinieri Materiale

Formimi në Bachelor Inxhinieri Materiale përmbyllet me një veprimtari të rëndësishme profesionale dhe një punim diplome, të cilët venë në provë njohuritë e grumbulluara dhe aftësitë inxhinierike dhe të komunikimit të kandidatit.

Mbajtësi i diplomës Bachelor Inxhinieri Materiale mund të punësohet në: kompani të prodhimit të çelikut, të ferrokromit, të qeramikave tradicionale, të çimentos, dhe një mori ndërmarrjesh/biznesesh të mesme e të vogla, që merren me prodhimin e gjysmë produkteve/produkteve nga më të ndryshmit prej materialesh metalike, qeramike, polimerike ose kompozite; në laboratorë publikë ose privat të kontrollit të materialeve/produkteve; Institucione arsimore në fushën profesionale.

Plani mesimor BCH Inxhinieri Materiale 2021-2022

Bachelor në Inxhinieri Tekstili dhe Modë

Programi i studimit i ciklit të parë bachelor në inxhinieri tekstili e modë ofron formim të përgjithshëm dhe plotësues në fushën e inxhinierisë tekstile dhe ne fushën e dizenjimit te modës. Programi ka për qëllim të arrijë një formim të dyfishtë në këto fusha. Në dy vitet e para të studimit, studenti merr njohuri bazë teorike. Në vitin e tretë studentët marrin njohuritë e nevojshme teorike për të qenë të aftë për punë ndërdisiplinore dhe të orientuar nga puna në ekip. Studentët njihen me parimet shkencore dhe inxhinierike thelbësore dhe zbulimin e tyre në teknologjitë e ndryshme të përdorura nga ndërmarrjet. Njihen me variablat e kontekstit, funksionet dhe proceset themelore në mjedisin e ndërmarrjeve dhe ne mjedisin industrial.

Inxhinieri i Tekstilit dhe Modës është në gjendje të marrë vendime strategjike dhe të zgjidhë probleme operacionale në te teknologjisë se prodhimit, të projektojë zgjidhje duke aplikuar qasje shkencore dhe inxhinierike (kuptueshmeria, arsyetimi, modelimi bazuar ne nje përgatitje solide nderdisiplinore) të përballojë në mënyrë të përgjegjshme probleme dhe mundësi në mjedisin e ndërmarrjeve dhe në mjedisin industrial. Për më shumë mund të vizitoni website: www.upt-tekstilmoda.org.

Plani mesimor BCH Inxhinieri Tekstile dhe Mode 2021-2022