In principio revolutionis indvstrialis machina erat

Të tjera

Rregullore dhe procedura

Rregullore e procesit zgjedhor ne UPT 2024-2028

Plani strategjik i UPT 2019-2024

PLani strategjik i FIM 2020-2024

Rregullore e brendshme FIM

Rregullore e Asamblese se Personelit Akademik FIM

Procedure per vleresimin e dijeve ne FIM

Procedure per organizimin e praktikes profesionale ne FIM

Kontrata-Praktika profesionale

Rregullore e programit te studimit Bachelor R-009