In principio Industriae Conversio erat Motrum.

Të tjera

Rregullore dhe procedura

Plani strategjik 2019-2024 UPT

Plani srategjik 2020-2024 FIM

Rregullore e brendshme FIM

Rregullore e Asamblesë së Personelit Akademik FIM

Procedura për vlerësimin e dijeve në FIM

Procedurë për organizimin e praktikës profesionale në FIM

Kontrata-Praktika profesionale

Procesi i diplomimit:

Kapaku i Diplomës Bch

Formulari i miratimit të Diplomës Bch

Kapaku i Diplomës Msc

Formulari i miratimit të Diplomës Msc

Kapaku i Diplomës MP

Formulari i miratimit të Diplomës MP