In principio revolutionis indvstrialis machina erat

Studentët

Orari mësimor

Orari mësimor i semestrit të parë për vitin akademik 2022-2023 për ciklin I Bachelor në degët Inxhinieri Mekanike, Inxhinieri Ekonomike, Inxhinieri Materiale dhe Inxhinieri Tekstili dhe Modë:

Bachelor VITET E PARA

Bachelor VITET E DYTA

Bachelor VITET E TRETA

Orari mësimor i semestrit të parë për vitin akademik 2022-2023 për ciklin II Master Shkencor dhe Profesional në degët Inxhinieri Mekanike, Inxhinieri Ekonomike, Inxhinieri Materiale dhe Inxhinieri Tekstili dhe Modë:

Master Shkencor dhe Master Profesional