fim.edu.al

Studentët

Orari mësimor

Orari mësimor për vitin akademik 2021-2022 për ciklin I Bachelor për degët Inxhinieri Mekanike, Inxhinieri Ekonomike, Inxhinieri Materiale dhe Inxhinieri Tekstili dhe Modë:

Vitet e para Bachelor

Vitet e dyta Bachelor

Vitet e treta Bachelor

Orari mësimor për vitin akademik 2021-2022 për ciklin II Master Shkencor dhe Profesional

Master Shkencor dhe Master Profesional