In principio revolutionis indvstrialis machina erat

Të tjera

Legjislacioni

Ligje:

Ligji për Arsimin e lartë në Republikën e Shqipërisë

Statuti i Universitetit Politeknik të Tiranës

Rregullore:

Rregullore e Zhvillimit Kurrikular dhe Mesimdhënies në UPT

Rregullore e Studimeve të Doktoratës në UPT

Rregullore për marrjen e masave për parandalimin e përhapjes së Covid-19

Udhëzues i zhvillimit të mësimit në distancë