In principio revolutionis indvstrialis machina erat

Të tjera

Zgjedhjet 2024

Në këtë rubrikë do mund të gjeni të gjitha vendimet dhe njoftimet e marra në lidhje me Procesin zgjedhor në Fakultetin e Inxhinierisë Mekanike.

Shpallen fituesit e kandidatëve për drejtues të njesisë kryesore, drejtues të njesisë bazë dhe anëtarë të komisionit të përhershëm për dhënien e gradës shkencore “Doktor”

FITUESIT

Tabela përmbledhëse e Zgjedhjeve 2024

Vendimet e marra nga Komisioni Zgjedhor i Fakultetit të Inxhinierisë Mekanike:

Konstituimi i Komisionit Zgjedhor ne FIM

Afatet e kandidimit dhe dorezimi i dokumentave per drejtues te njesise qendrore dhe baze

Afatet e kandidimit për anëtarë të Komisioneve të dy qendrave të votimit

Shpallja e kandidatëve për drejtues të njesisë kryesore dhe njesive bazë

Përcaktimi i sallës për dy qendrat e votimit

Përcaktimi i numrit të anëtarëve të qendrave të votimit

Shpallja e anëtarëve të 2 qendrave të votimit

Shpallja e anetareve te komisionit ne 2 qendrat e votimit ne FIM

Njohja e vezhguesve ne zgjedhjet ne UPT

Njohja e vëzhguesve në zgjedhjet në FIM

Percaktimi i sallave te zgjedhjeve per 2 qendrat e votimit ne FIM

Informimi mbi trajnimin nga KIZ te Komisionit Zgjedhor dhe Komisionit te qendrave te votimit

Njohja e vezhguesve ne FIM per autoritetet dhe organet drejtuese te FIM

Më poshtë do mund të gjeni dy postera sesi mund të votoni:

Zgjedhjet 2024

SI TE VOTOJME