In principio revolutionis indvstrialis machina erat

Departamentet

Departamenti i Energjisë

Drejtuese: Prof. Asoc. Dr. Majlinda ALCANI malcani@fim.edu.al

Departamenti i Energjisë, si njësi bazë mësimore – shkencore e fakultetit të Inxhinierisë Mekanike, është krijuar nga bashkimi i disa katedrave në vitin 1994.

Misioni i departamentit është të nxitë, bashkërendojë dhe administrojë veprimtaritë e mësimdhënies dhe veprimtaritë kërkimore, duke respektuar liritë akademike të personelit akademik dhe të drejtën e tij për të shfrytëzuar burimet materiale dhe financiare në dispozicion të departamentit.

Më tepër informacione rreth Departamentit të Energjisë mund të lexoni këtu.

Plani mesimor 2022-2023 Msc Energjitike

Plani mesimor 2022-2023 Msc Menaxhim Energjie

Plani mesimor 2022-2023 MP Energjitike