In principio Industriae Conversio erat Motrum.

Departamentet

Departamenti i Energjisë

Drejtuese: Prof. Asoc. Dr. Majlinda ALCANI malcani@fim.edu.al

Departamenti i Energjisë, si njësi bazë mësimore – shkencore e fakultetit të Inxhinierisë Mekanike, është krijuar nga bashkimi i disa katedrave në vitin 1994.

Misioni i departamentit është të nxitë, bashkërendojë dhe administrojë veprimtaritë e mësimdhënies dhe veprimtaritë kërkimore, duke respektuar liritë akademike të personelit akademik dhe të drejtën e tij për të shfrytëzuar burimet materiale dhe financiare në dispozicion të departamentit.

Përdorimi racional i energjisë është një temë që përgjatë viteve ka patur fokusin kryesor të botës shkencore, industrisë dhe opinionit publik. Janë të shumta arsyet që qëndrojnë në themel të këtij interesi: vështirësia për ripërtëritjen e lëndëve djegëse fosile në tregun lirë, debati rreth çështjes se si të plotësojmë kërkesat gjithnjë në rritje për energji dhe njëkohësisht për reduktimin e ndikimit mjedisor të proceseve të shndërrimeve energjitike, si përgjegjësit kryesorë për emetimin e gazeve të efektit serrë dhe substancave ndotëse.

Departamenti i Energjisë në U.P.T, duke kombinuar ekspertizën e brendshme me qasjen ndërdisiplinore të institucioneve që operojnë në sektorin e energjisë, ofron përgjigjet e duhura për kompleksitetin e problemeve aktuale energjitike të vendit tonë. Objektivi është që të sigurojë një angazhim të vazhdueshëm në aktivitetet e kërkimit dhe zhvillimit në nivel kombëtar dhe ndërkombëtar, kjo në bashkëpunim e me ndërmarrjet e sektorit energjitik, si dhe në krijimin dhe forcimin e partneritetit me organizata të tjera të përfshira në prodhimin dhe shpërndarjen e energjisë.

Mësimdhënia e stafit të departamentit shtrihet pothuaj në të gjithë fakultetet e UPT-së si dhe në të tre ciklet e studimeve (Bachelor, Master dhe Doktoraturë).

Aktualisht departamenti ka një staf prej 14 anëtarësh, ku 12 janë staf akademik dhe 2 staf ndihmës akademik. Nga stafi akademik 11 janë me grada e tituj shkencorë dhe 1 asistent-lektor.

Drejtues në vite të tij kanë qenë: Artan KODRA, Flamur BIDAJ, Nikolin PEMA, Angjelin SHTJEFNI, Ramadan ALUSHAJ, Altin DORRI.

Në përbërje të departamentit janë ngritur dhe funksionojnë dy grupe mësimore, i Termo-Energjitikës dhe i Makinave me Fluid dhe Impianteve.

DE ofron këto programe studimi:

Bachelor në Inxhinieri Mekanike në bashkëpunim me dy departamente të tjera te FIM
Master i Shkencave në Inxhinieri Mekanike, profili Energjitikë (me kohëzgjatje 2 vjet)
Master i Shkencave në Menaxhim Energjie (me kohëzgjatje 2 vjet)
Master Profesional në Inxhinieri Mekanike, profili Energjitikë (me kohëzgjatje 2 vjet)