In principio revolutionis indvstrialis machina erat

Sigurimi i cilësisë

Alumni/ae Inxhinieria Mekanike (AIM)

Me iniciativën e disa profesorëve emeritus te Fakultetit te Inxhinierisë Mekanike ne UPT, në datën 26 Maj 2021 u krijua shoqata Alumni/ae e Fakultetit të Inxhinierisë Mekanike, AIM (Alumni/ae Inxhinieria Mekanike).

Në takimin e organizuar ne Sallën e Madhe të Rektoratit të UPT, morën pjesë të diplomuar në FIM, të fushave të biznesit, pedagogjisë, politikës etj.

Një prezantim i shkurtër u bë nga Dekani i Fakultetit Prof. Dr. Genti Guxho.

Më pas u vijua me diskutime për mënyrën e organizimit dhe objektivat e AIM. Në takim u krijua një komision drejtues provizor me president Prof. Dr. Angjelin Shtjefni për të hartuar statutin/rregulloren e AIM dhe organizmin e zgjedhjeve të organeve drejtuese.

Alumni Consociato Albaniae Mechanica Ipsum

Bashkëngjitur mund të gjeni një material mbi Alumni/ae Inxhinieri Mekanike: AIM