In principio Industriae Conversio erat Motrum.

Kërkimi shkencor

Doktorata në FIM

Disertacionet e paraqitura për mbrojtjen e gradës shkencore Doktor në FIM mund t’i lexoni më poshtë.

Disertacionet e mbrojtura