fim.edu.al

Kërkimi shkencor

Doktorata në FIM

Disertacionet e paraqitura për mbrojtjen e gradës shkencore Doktor:

Modelimi hidraulik I regjimeve te punës në tubin magjistral mihaliq-fabrika e perpunimit te ujit pijës Shkabaj-Prishtinë -Gjelosh Vataj

Ndikimi i parametrave gjeometrikë të karkasës spirale në performancën e ventilatorëve centrifugalë -Ardit Gjeta

Sjellja energjitike e ndërtesave në Shqiperi -Gjergji Simaku

Modelimi matematik I sistemit pneumatik të fuqisë -Spartak Poçari

Optimizimi i parametrave ndikues në stabilitetin e automjeteve të udhëtarëve gjatë lëvizjes në kthesë -Visar Baxhuku

Siguria ajrore-Parid Alimhillaj

Përdorimi i algoritmeve për zgjidhjen e problemeve në optimalizimin e transportit urban -Astrit Sallauka

Studim mbi materialet dhe teknologjine e perdorur ne aksesoret e folkut shqiptar -Albana (Leti) Tota

Vlerësimi i Integritetit të Tubacioneve të Gazit-Rast Studimi Gazsjellësi TAP-Shqipëri -Alfred Hasanaj

Identifikimi i faktorëve relevant dhe formulimi i modelit për caktimin e shpejtësisë së goditjes së automjetit në këmbësorë sipas gjatësisë së hedhjes së këmbësorit-Gëzim Hoxha

Përdorimi i materialeve kompozite në mjetet detare tip jahti -Mirela Koçi

Përdorimi i teknikës algoritmike për studimin e sigurisë rrugore në rrjetin kryesor rrugor të Shqipërisë -Migena Zeqo

Studimi i potencialit të fibrave për tekstile teknike -Ilda Kola

Ndikimi i parametrave gjeometrike të siperfaqes së kontaktit të ciftit rrotë-shinë dhe gjeometrisë së vijës hekurudhore në konsumin e tyre -Koçi Doraci

Menaxhimi i trafikut në nyjet multimodale të portit të Durrësit dhe ndikimet shumë dimensionale -Eli Vyshka

Karakterizimi mikrostrukturor i materjaleve me bazë çimento -Irida Markja